Oferty pracy

Jesteś tutaj:-Oferty pracy
Oferty pracy 2018-02-04T10:11:38+00:00

Dyrektor Muzeum Sopotu
z siedzibą w Sopocie przy ul. Poniatowskiego 8

ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora do Spraw Techniczno – Administracyjnych 

w instytucji kultury: Muzeum Sopotu

 

miejsce pracy: Sopot

wymiar czasu pracy: połowa etatu

umowa: na czas określony/ nieokreślony/ okres próbny

 1. Wymagania niezbędne:
 • udokumentowane wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową Muzeum (historii, historii sztuki, kulturoznawstwa),
 • wiedza z zakresu przepisów dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, działalności muzeów, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, administracji, zamówień publicznych oraz prawa pracy,
 • obywatelstwo polskie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Sopotu,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w zakresie kosztorysowania, projektowania, organizacji wystaw,
 • doświadczenie we współpracy z plastykami, scenografami, grafikami oraz innymi osobami biorącymi udział w aranżacji wystaw;
 • znajomość nowych technologii wykorzystywanych w działalności wystawienniczej i muzealnej,
 • wysoka kultura osobista,
 • predyspozycje i zdolności organizatorskie,
 • komunikatywność oraz kreatywność,
 • umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

III. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny (CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenia:
 • o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych
 • o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
 1.  Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wspieranie Dyrektora w zarządzaniu Muzeum Sopotu,
 • zastępowanie Dyrektora Muzeum w sprawach techniczno-administracyjnych związanych z działalnością Muzeum,
 • współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie ustalania celów strategicznych Muzeum wraz ze sposobem ich osiągania,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • kierowanie, kontrola i nadzór nad całokształtem spraw związanych z ochroną mienia i prawidłowym zabezpieczeniem majątku Muzeum,
 • organizacja pracy pracowników Muzeum,
 • organizowanie właściwej ochrony przeciwpożarowej Muzeum,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Muzeum w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji archiwalnej Muzeum,
 • nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem Muzeum,
 • inicjowanie i podejmowanie prac mających na celu wprowadzenie racjonalnych zmian w oparciu o rachunek ekonomiczny w Muzeum,
 • współpraca z pracownikami komórek merytorycznych przy realizacji prac wymagających tego współdziałania,
 • bieżące zaznajamianie się z przepisami dotyczącymi zakresu spraw prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-administracyjnych,
 • ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków i czynności podległych pracowników,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań przez podległych pracowników,
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników,
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków,
 • zastępowanie dyrektora muzeum na czas jego nieobecności w przypadku powierzenia takiego zastępstwa.
 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych Muzeum Sopot” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Muzeum Sopotu lub przesłać pocztą na adres: Muzeum Sopot,

 1. Poniatowskiego 8 (decyduje data wpływu) do dnia 28.02.2018 r.

Aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kserokopie dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum Sopotu po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Muzeum w godzinach pracy Muzeum.

 1. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia : 15.03.2018 r.

O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, drogą telefoniczną lub korespondencyjną.

Muzeum zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego kandydata.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sopotu.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Miasta Sopotu.