Oferty pracy

Jesteś tutaj:-Oferty pracy
Oferty pracy2018-10-25T08:36:53+00:00

Sopot, dn. 23.10.2018 r.

Muzeum Sopotu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta została wybrana:  Agnieszka Wołowicz-Bińkowska zam. w Sopocie.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę do Muzeum wpłynęło 5 ofert, z czego 4 z nich spełniały wymagania formalne.

Komisja kwalifikacyjna, po zastosowaniu techniki naboru opierającej się na analizie dokumentów określających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej szczegółowo przygotowanie kandydatów do pracy na ww. stanowisku zadecydowała o wyborze.

 

Dyrektor Muzeum Sopotu

Karolina Babicz – Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – ¾ ETATU

Termin rozpoczęcia pracy – sierpień 2018 r.

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności:

 • usuwanie na bieżąco zauważonych usterek lub zgłaszanych przez przełożonych oraz pracowników;
 • bieżący nadzór nad stanem urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania budynku;
 • bieżący nadzór nad stanem technicznym budynku;
 • dbałość o stan używanych przez siebie urządzeń i narzędzi oraz o porządek w miejscu ich przechowywania;
 • kontrolowanie zużycia materiałów z zaplecza technicznego;
 • informowanie przełożonego o bieżącym zapotrzebowaniu na materiały i prace techniczne – w formie sporządzanych w tym celu notatek służbowych;
 • nadzór nad zgłaszaniem przez Muzeum zapotrzebowania na wywóz odpadów;
 • nadzór nad porządkiem w pomieszczeniach służących jako magazynowe;
 • pielęgnowanie i koszenie trawników, grabienie trawy, przycinanie krzewów i inne doraźne lub bieżące prace na zewnątrz budynku;
 • odśnieżanie: terenu wokół budynku, parkingu, dojścia prowadzącego do budynku, chodnika przylegającego do posesji, na której znajduje się Muzeum;
 • sprzątanie placu wokół budynku i chodnika przylegającego do posesji, na której znajduje się Muzeum;
 • doraźna pomoc przy sprzątaniu budynku;
 • kontrola stanu zapełnienia pojemników na śmieci i zamawianie dodatkowych kontenerów;
 • pomoc przy przenoszeniu i instalacji eksponatów, sprzętu, wyposażenia, mebli i innych przedmiotów na terenie Muzeum;
 • pomoc w pracach przy imprezach organizowanych na i poza terenem Muzeum: wystawianie krzeseł i stołów, kontrola stanu sprzętu itp.
 • kontrolowanie stanu mienia Muzeum, znajdującego się poza jego terenem, w tym wystaw plenerowych oraz informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • wykonywanie innych prac związanych z administrowaniem obiektu, nie objętych niniejszym zakresem, a nie wymagających specjalnych kwalifikacji, zgodnie z poleceniem przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu, 81-724 Sopot, ul. Poniatowskiego 8 do dnia 31.07.2018 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27   kwietnia   2016   r.   w sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej   jako   Muzeum),   ul.   Księcia   Józefa   Poniatowskiego   8,   81-724   Sopot,   e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551 22 66, (58) 551 50 31.

Muzeum    wyznaczyło    Inspektora    Ochrony    Danych    Osobowych,    z    którym    można skontaktować  się  pisemnie  wysyłając  korespondencję  na  adres  Muzeum  z  dopiskiem „Inspektor      Ochrony       Danych       Osobowych”       oraz      mailowo      pod       adresem: sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu przeprowadzenia   postępowania rekrutacyjnego,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  a)  i  c)  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych w zw. z art. 221 kodeksu pracy.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  (przechowywane)  przez  okres  niezbędny  do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  ustawowym  obowiązkiem  w  zakresie wskazania Pani/Pana imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu  do  korespondenci),  informacji  o  wykształceniu  oraz  przebiegu  dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 221  § 1 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma  Pani/Pan  prawo  do  tego,  aby  w  dowolnym  momencie  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana    dane    nie    będą    przekazywane    do    państwa    trzeciego    ani    organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz – Kaczmarek

Sopot, 05.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Sopot, dn. 15.03.2018 r.

Dyrektor Muzeum Sopotu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Sopotu ds. Techniczno – Administracyjnych został wybrany Pan Rafał Rzeczkowski.

Pan Rafał Rzeczkowski spełnił wymogi konkursowe oraz wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.