Oferty pracy

Jesteś tutaj:-Oferty pracy
Oferty pracy2018-08-31T14:53:19+00:00

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Muzeum Sopotu

Adiunkt

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku historia lub historia sztuki;
b) udokumentowane doświadczenie w pracy polegającej na podejmowaniu działań promujących i informacyjnych w social mediach;
c) udokumentowane doświadczenie w działalności wystawienniczej;
d) znajomość języka angielskiego i niemieckiego;
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne.

Wymagania dodatkowe:
a) studia podyplomowe, kursy, szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe;
b) co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
d) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;
e) rzetelność, punktualność i pracowitość;
f) pomysłowość i kreatywność.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat).

Zakres obowiązków na stanowisku:
a) aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Muzeum Sopotu, w tym w szczególności informowanie o bieżących, minionych lub planowanych wydarzeniach w Muzeum Sopotu;
b) promowanie działalności Muzeum Sopotu i organizowanych przez Muzeum Sopotu wydarzeń;
c) kontakt z mediami;
d) podejmowania działań informacyjnych i promujących Muzeum Sopotu w social mediach;
e) udział w organizowaniu, planowaniu, montażu wystaw;
f) merytoryczne opracowywanie projektów wystaw lub innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum Sopotu;
g) udział w organizowaniu eventów i wydarzeń prowadzonych przez Muzeum Sopotu.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
c) kserokopia świadectwa pracy;
d) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
e) kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
f) fragmenty tekstów autorstwa kandydata, umieszczanych na stronach internetowych lub w social mediach (co najmniej 3)
g) referencje (fakultatywnie);
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – adiunkt” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem poleconym na adres Muzeum Sopotu:

ul. Poniatowskiego 8, 81- 724 Sopot

do dnia 30 września 2018 roku.

Wymagane dokumenty, stanowiące oświadczenia kandydata, cv, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Sopotu po wskazanym wyżej terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których aplikacja nie spełni wymagań, o których mowa powyżej, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona do dnia 31 października 2018 roku na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – ¾ ETATU

Termin rozpoczęcia pracy – sierpień 2018 r.

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności:

 • usuwanie na bieżąco zauważonych usterek lub zgłaszanych przez przełożonych oraz pracowników;
 • bieżący nadzór nad stanem urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania budynku;
 • bieżący nadzór nad stanem technicznym budynku;
 • dbałość o stan używanych przez siebie urządzeń i narzędzi oraz o porządek w miejscu ich przechowywania;
 • kontrolowanie zużycia materiałów z zaplecza technicznego;
 • informowanie przełożonego o bieżącym zapotrzebowaniu na materiały i prace techniczne – w formie sporządzanych w tym celu notatek służbowych;
 • nadzór nad zgłaszaniem przez Muzeum zapotrzebowania na wywóz odpadów;
 • nadzór nad porządkiem w pomieszczeniach służących jako magazynowe;
 • pielęgnowanie i koszenie trawników, grabienie trawy, przycinanie krzewów i inne doraźne lub bieżące prace na zewnątrz budynku;
 • odśnieżanie: terenu wokół budynku, parkingu, dojścia prowadzącego do budynku, chodnika przylegającego do posesji, na której znajduje się Muzeum;
 • sprzątanie placu wokół budynku i chodnika przylegającego do posesji, na której znajduje się Muzeum;
 • doraźna pomoc przy sprzątaniu budynku;
 • kontrola stanu zapełnienia pojemników na śmieci i zamawianie dodatkowych kontenerów;
 • pomoc przy przenoszeniu i instalacji eksponatów, sprzętu, wyposażenia, mebli i innych przedmiotów na terenie Muzeum;
 • pomoc w pracach przy imprezach organizowanych na i poza terenem Muzeum: wystawianie krzeseł i stołów, kontrola stanu sprzętu itp.
 • kontrolowanie stanu mienia Muzeum, znajdującego się poza jego terenem, w tym wystaw plenerowych oraz informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • wykonywanie innych prac związanych z administrowaniem obiektu, nie objętych niniejszym zakresem, a nie wymagających specjalnych kwalifikacji, zgodnie z poleceniem przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu, 81-724 Sopot, ul. Poniatowskiego 8 do dnia 31.07.2018 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27   kwietnia   2016   r.   w sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w związku   z przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej   jako   Muzeum),   ul.   Księcia   Józefa   Poniatowskiego   8,   81-724   Sopot,   e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551 22 66, (58) 551 50 31.

Muzeum    wyznaczyło    Inspektora    Ochrony    Danych    Osobowych,    z    którym    można skontaktować  się  pisemnie  wysyłając  korespondencję  na  adres  Muzeum  z  dopiskiem „Inspektor      Ochrony       Danych       Osobowych”       oraz      mailowo      pod       adresem: sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu przeprowadzenia   postępowania rekrutacyjnego,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  a)  i  c)  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych w zw. z art. 221 kodeksu pracy.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  (przechowywane)  przez  okres  niezbędny  do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  ustawowym  obowiązkiem  w  zakresie wskazania Pani/Pana imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu  do  korespondenci),  informacji  o  wykształceniu  oraz  przebiegu  dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 221  § 1 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma  Pani/Pan  prawo  do  tego,  aby  w  dowolnym  momencie  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana    dane    nie    będą    przekazywane    do    państwa    trzeciego    ani    organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz – Kaczmarek

Sopot, 05.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Sopot, dn. 15.03.2018 r.

Dyrektor Muzeum Sopotu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Sopotu ds. Techniczno – Administracyjnych został wybrany Pan Rafał Rzeczkowski.

Pan Rafał Rzeczkowski spełnił wymogi konkursowe oraz wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.