Ogłaszamy konkurs fotograficzny Sopot w Unii Europejskiej!

Zrób zdjęcie ilustrujące jak Sopot zmienił się od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, opublikuj na swoim profilu na Instagramie, dodaj #SopotwUE i oznacz nas na nim!

Konkurs trwa do 30 czerwca!

Do wygrania wycieczka do Brukseli!

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Sopot w Unii Europejskiej”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Kościuszki 25/27 w Sopocie oraz Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.
 2. Temat konkursu brzmi Sopot w Unii Europejskiej
 3. Konkurs rozpoczyna się 4.05.2019 roku i trwa do 30.06.2019 roku.
 4. Celem konkursu jest promowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”)
 2. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełnia wymagania oznaczone w ust. 1 powyżej, zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wykonała zadanie konkursowe. Naruszenie któregokolwiek z warunków konkursu oznacza utratę statutu uczestnika konkursu i prawa do nagrody.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miasta Sopotu, Muzeum Sopotu i osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, a także ich małżonkowie i krewni.
 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje się poprzez udostępnienie zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 poniżej w aplikacji Instagram.

 

 • 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika w okresie trwania konkursu własnoręcznie wykonanego zdjęcia, które ma zobrazować zmiany dotyczące Miasta Sopot, jakie zaszły przez 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej na prywatnym profilu w serwisie Instagram wraz z dołączonym hashtagiem #SopotwUE oraz oznaczeniem profilu @muzeumsopotu. Do zdjęcia można dołączyć dodatkowy tekst opisujący zdjęcie.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Muzeum Sopotu, jako współorganizator konkursu, powołuje komisję konkursową złożoną z trzech pracowników Muzeum Sopotu. Komisja Konkursowa sprawdza prawidłowość dokonania zgłoszenia do konkursu, spełnienie przez Uczestnika konkursu wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1-3 powyżej, prawidłowość wykonania zadania konkursowego oraz wybiera laureata nagrody głównej oraz osobę albo osoby wyróżnione w konkursie.
 3. Laureatem nagrody głównej może być wyłącznie jedna osoba.

 

 • 4 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie instagramowej Muzeum Sopotu w dniu 5.07.2019 (w formie podania nicków zwycięzcy i osoby lub osób wyróżnionych).
 2. Zwycięzca nagrody głównej oraz osoba albo osoby wyróżnione w konkursie zostaną również powiadomione o wygranej w ciągu dwóch następnych dni roboczych za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram z konta Muzeum Sopotu.

 

 • 5 NAGRODY
 1. Laureat nagrody głównej wygrywa dwuosobową wycieczkę do Brukseli.w terminie i miejscu wskazanym przez Współorganizatora – Urząd Miasta Sopotu.
 2. Osoba albo osoby wyróżnione w konkursie otrzymują zestaw upominków o wartości nieprzekraczającej 300 zł, przygotowanych przez Urząd Miasta Sopotu.
 3. Prawo do otrzymania nagrody głównej lub zestawu upominków nie może zostać przeniesione na inną osobę ani zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 4. Laureat nagrody głównej jest zobowiązany do zawiadomienia Muzeum Sopotu drogą mailową na adres sekretariat@muzeumsopotu.pl o przyjęciu nagrody w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Osoba albo osoby wyróżnione w konkursie mogą odebrać zestaw upominków osobiście w siedzibie Muzeum Sopotu w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po uprzednim umówieniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel 551 22 66).
 6. W przypadku braku zawiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub niewykonania przez zwycięzcę konkursu czynności niezbędnych do odebrania nagrody, określonych przez Współorganizatora – Urząd Miasta Sopotu albo nieodebrania zestawu upominków w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Organizator ponownie dokona wyboru zwycięzcy lub osoby lub osób wyróżnionych w konkursie. Zdanie poprzedzające ma zastosowanie do czasu skutecznego przyznania i odebrania nagrody lub zestawu upominków.
 7. Cofnięcie zgody, o którym mowa w § 7 ust. 7 regulaminu, skutkuje obowiązkiem zwrotu nagrody lub zestawu upominków lub ich równowartości.

 

 • 6 REKLAMACJE
 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić reklamację na sposób przeprowadzenia konkursu lub wyboru laureata konkursu lub osoby lub osób wyróżnionych w konkursie, którą należy przekazać w formie pisemnej do trzyosobowej Komisji Reklamacyjnej powołanej przez Współorganizatora – Urząd Miasta Sopotu, na adres: Urząd Miasta Sopotu, Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot z dopiskiem „Reklamacja w konkursie fotograficznym”, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i podania wyniku konkursy w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie, zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym wysłanym z potwierdzeniem odbioru.
 5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

 

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Urząd Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Sopotu oraz Muzeum Sopotu z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Sopotu.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu lub umieszczone na zdjęciach w postaci wizerunku, będą przetwarzane dla celów prawidłowej organizacji konkursu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej na ich przetwarzanie, w tym w szczególności w przypadku wykorzystywania w celu przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia konkursu oraz publikacji zdjęć z utrwalonym wizerunkiem;

– art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, jakim jest konieczność przetwarzania ww. danych osobowych (poza danymi przetwarzanymi na podstawie wyrażonej zgody) przy prawidłowym przeprowadzeniu Konkursu.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

5. W przypadku przetwarzania danych za zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia udziału w Konkursie i oceny w toku konkursu, wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe.
 2. Uczestnik lub osoba trzecia, której wizerunek utrwalono na zdjęciu ma prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Operacje na danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
 3. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: adres sekretariat@muzeumsopotu.pl
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy prawa krajowego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Współorganizatorzy nie podejmują w oparciu o dane osobowe zautomatyzowanych decyzji (tj. decyzji bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie określonym przez ustawę).

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny włącznie do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany przy organizacji konkursu oraz zmiany związane z nagrodami w konkursie, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których Współorganizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec. W szczególności dotyczy to zmian wynikających ze zdarzeń losowych niezależnych od Współorganizatorów oraz zmiany terminu lub trasy wycieczki.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i deklaracją o posiadaniu praw autorskich majątkowych i niemajątkowych Uczestnika konkursu do opublikowanego przez niego zdjęcia, a także ze zgodą na wykorzystywanie zdjęć przez Współorganizatorów oraz podległe Urzędowi Miasta Sopotu instytucje kultury w materiałach marketingowych, informacyjnych, w celu ich archiwizacji, rozpowszechniania, umieszczania w opracowaniach lub w innych celach związanych z działalnością Współorganizatorów i z promowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uczestnik publikując zdjęcie w sposób określony niniejszym regulaminem potwierdza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu na jego publikację i wykorzystanie w sposób, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Uczestnik publikując zdjęcie w sposób określony niniejszym regulaminem wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie jego wizerunku w sposób, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, powstałe w związku z publikacją lub wykorzystaniem wizerunku osób trzecich bez wymaganej do tego zgody, o której mowa w niniejszym punkcie powyżej.
 4. Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej muzeumsopotu.pl oraz na stronie www.bip.sopot.pl.