Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu https://www.muzeumsopotu.pl

Wstęp Deklaracji

{nazwa instytucji / firmy}  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu {adres strony internetowej, dla której sporządzana jest deklaracja dostępności WCAG} {nazwa instytucji / firmy}.

Dane teleadresowe jednostki:

{nazwa instytucji / firmy} 
{adres instytucji / firmy} 

Kontakt do administracji {nazwa instytucji / firmy}:
Tel.: {xx xxx-xxx-xxx}
Fax: {xx xxx-xxx-xxx}

Data publikacji strony internetowej: {XXXX – XX – XX – w formacie rok-miesiąc-dzień}

Data ostatniej istotnej aktualizacji: {XXXX – XX – XX – w formacie rok-miesiąc-dzień}

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie www {nazwa instytucji / firmy} 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekst
  nowy pasek z funkcjami dla osób niedowidzących oraz poprawiony szablon o wysokim kontraście.
 3. wyróżnienie odnośników
 4. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  UKRYTE funkcje nawigacji pojawiają się po wejściu na stronę za pomocą TABulatora (po otworzeniu się strony proszę od razu wcisnąć TAB) . Są tam 2 funkcje: przeskoczenie do nawigacji, przeskoczenie do treści
 5. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez uzywania myszki
 6. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok[-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: {XXXX – XX – XX – w formacie rok-miesiąc-dzień}. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika {nazwa instytucji / firmy} oraz audytu zewnętrznego. RAPORT (pdf, 245kB)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: {imię i nazwisko} 
e-mail: {adres e-mail}
Telefon: {xx xxx-xxx-xxx}

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe {nazwa instytucji / firmy}  lub adres e-mail: {adres e-mail instytucji / firmy}

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba {nazwa instytucji / firmy} znajduje się {adres instytucji / firmy}

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

{nazwa instytucji / firmy}  {adres instytucji / firmy} zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – art. 6,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z UstawyInformacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren {nazwa instytucji / firmy} Dostęp alternatywny
Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,Przestrzenie komunikacyjne budynku {nazwa instytucji / firmy}  są wolne od barier poziomych. Komunikacja pozioma w korytarzach jest na jednym poziomie. Komunikacja pionowa – zawiera bariery w postaci schodów. Poruszanie się po piętrach i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.{nazwa instytucji / firmy} zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika {nazwa instytucji / firmy}

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. {nazwa instytucji / firmy} zapewnia / nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się  językiem migowym.
 2. {nazwa instytucji / firmy} posiada / nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przykład takiej deklaracji jest wdrożony przez firmę WEBimpuls na stronie {nazwa instytucji / firmy}. O ile nie został zmieniony przez redaktorów strony to powinien spełniać wszystkie wymagania ustawowe: {adres WWW podstrony, na której znajduje się deklaracja dostępności WCAG}