Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – CAŁY ETAT

Termin rozpoczęcia pracy – październik 2021

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności :

 1. Zadania główne:
 • kontrola i utrzymanie stanu technicznego budynku i urządzeń towarzyszących,
 • kontrola i utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń technicznych w muzeum,
 • kontrola i utrzymanie wszystkich instalacji elektrycznych i infrastrukturalnych w muzeum ,
 • wsparcie techniczne, drobne naprawy, przemeblowania, konserwacje wg harmonogramu,
 • współpraca z działem gromadzenia i udostępniania muzealiów w zakresie transportu i pakowania muzealiów
 • utrzymanie czystości na terenie ogrodu Muzeum ,
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 1. Zadania okresowe:
 • prace ogrodnicze,
 • czynne uczestnictwo w inwentaryzacjach,
 • odśnieżanie.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • praca w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia  10.09.2021

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.221kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko w Muzeum Sopotu :

Pracownik techniczny 7/8 etatu lub 3/4 etatu w Muzeum Sopotu ul: Poniatowskiego 8

Komisja stwierdziła nierozstrzygnięcie naboru  na stanowisko pracownika technicznego

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru :

Oferta nie została przyjęta przez kandydata.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV prosimy nadsyłać do  20 września 2019 na adres mailowy:
dagmara.sypniewska@muzeumsopotu.pl

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – 7/8 ETATU lub 3/4 ETATU

Termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2021

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności :

 1. Zadania główne:
 • kontrola i utrzymanie stanu technicznego budynku i urządzeń towarzyszących,
 • kontrola i utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń technicznych w muzeum,
 • kontrola i utrzymanie wszystkich instalacji elektrycznych i infrastrukturalnych w muzeum ,
 • wsparcie techniczne, drobne naprawy, przemeblowania, konserwacje wg harmonogramu,
 • współpraca z działem gromadzenia i udostępniania muzealiów w zakresie transportu i pakowania muzealiów
 • utrzymanie czystości na terenie ogrodu Muzeum ,
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 1. Zadania okresowe:
 • prace ogrodnicze,
 • czynne uczestnictwo w inwentaryzacjach,
 • odśnieżanie.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • praca w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia  20.06.2021

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV prosimy nadsyłać do  20 września 2019 na adres mailowy:
dagmara.sypniewska@muzeumsopotu.pl

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.