Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika technicznego w jednostce Muzeum Sopotu przy ul : Poniatowskiego 8 , 81-724 Sopot –  w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Andrzej Tarasiuk

Uzasadnienie:

Andrzej Tarasiuk  spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzoną rozmową kwalifikacyjną wykazał ,iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedstawionym stanowisku pracy.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko : pracownik ds. księgowości / obsługa kasy/ obsługa sekretariatu

Termin rozpoczęcia pracy sierpień / wrzesień

Forma zatrudnienia : umowa o prace w pełnym wymiarze pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie z zakresu finansów.
 2. Preferowane minimum 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości.
 3. Znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word.
 4. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Systematyczność , rzetelność i samodzielność w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. comiesięczne rozliczanie sprzedaży biletów,
 2. tworzenie zestawień rocznych sprzedaży, a także zestawień okresowych w terminach wskazanych przez przełożonego,
 3. dokonywanie bieżących rozliczeń z kontrahentami na podstawie stosownych przelewów i wpłat gotówkowych, z zachowaniem ustalonych terminów,
 4. wystawianie dokumentów przychodów i rozchodów kasowych,
 5. prowadzenie raportów kasowych,
 6. dokonywanie rozliczeń zaliczek gotówkowych, miesięcznych rozliczeń biletów wstępu oraz rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. rozliczanie kasjerów sprzedających bilety wstępu do Muzeum i wydawnictwa oraz kontrola poprawności stosowania określonych procedur i uregulowań obowiązujących osoby prowadzące sprzedaż w sklepiku muzealnym, w tym okresowa kontrola zgodności sald w kasach sklepiku muzealnego,
 8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w postaci umów zleceń i o dzieło z osobami współpracującymi,
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 11. koordynacja zamówień internetowych,
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 13. wystawianie faktur,
 14. prowadzenie kalendarza imprez w Muzeum i udzielanie informacji o nich
 15. aktualizacja danych adresowych gości, przygotowywanie zaproszeń na imprezy organizowane przez Muzeum Sopotu
 16. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, życiorys (CV),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 3. Kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy (praca głównie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00) od sierpień / wrzesień 2024 roku (lub zgodnie z dostępnością kandydata).

Wynagrodzenie zasadnicze 4 300,00 zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik ds. księgowości/obsługa kasy/ obsługa sekretariatu” należy składać listownie, mailowo na adres sekretariat@muzeumsopotu.pl lub osobiście w Muzeum Sopotu w Sopocie, ul. Poniatowskiego 8, w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do 15.07.2024 do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji, można będzie odebrać w siedzibie Muzeum.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji- osoba sprzątająca-kasjer

Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2024

Forma zatrudnienia : umowa o prace w pełnym wymiarze.
Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się w salach wystawowych
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace porządkowe

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 •  doświadczenie w obsłudze kasy i terminalu
 •  wykształcenie minimum średnie
 •  odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 •  kultura osobista, umiejętności interpersonalne
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
.wynagrodzenie 4 300,00 brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat,
nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 •  zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 •  możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)”.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko –
opiekun ekspozycji-osoba sprzątająca -kasjer” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:
Muzeum Sopotu,
81-724 Sopot,
ul. ks. J. Poniatowskiego 8
do dnia 25 czerwca 2024 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako
Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl,
telefon: (58) 551-22-66
Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie
wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz
mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na
podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu
pracy.
Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia
procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla
celów kolejnych rekrutacji.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/
Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do
korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie
art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby
działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana
danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w
oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU
Karolina Babicz- Kaczmarek

Sopot, 22.05.2024

Muzeum Sopotu poszukuje pracownika obsługi technicznej w pełnym wymiarze etatu.

Termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2024, forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Opis stanowiska:

2. Wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw w Muzeum.

3. Nadzór na ogrodem, w tym pielęgnowanie i koszenie trawników, przycinanie krzewów i inne doraźne prace w tym zakresie.

4. Wykonywanie innych prac związanych z administrowaniem obiektu, zgodnie z poleceniami przełożonego

Od kandydatów oczekujemy:

* wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego;

* umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń technicznych;

* rzetelności odpowiedzialności, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy (praca głównie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00) od 1 lipca 2024 roku (lub zgodnie z dostępnością kandydata).

Wynagrodzenie zasadnicze 4 300,00 zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;

* oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

* oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

* oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych;

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu, 81-724 Sopot, ul: Poniatowskiego 8 do dnia 14.06.2024.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie ( dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

 

 

Sopot, 19.10.2023

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun ekspozycji – kasjer – osoba sprzątająca w jednostce Muzeum Sopotu przy ul : Poniatowskiego 8 , 81-724 Sopot – w konkursie otwartym wybrana została kandydatura:

Gabriela Nowak

Uzasadnienie:

Gabriela Nowak spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzoną rozmową kwalifikacyjną wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedstawionym stanowisku pracy.

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji- osoba sprzątająca-kasjer

Zakres obowiązków:

dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
obsługa kasy fiskalnej
udzielanie informacji zwiedzającym
obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
drobne prace gospodarcze
Nasze oczekiwania:

doświadczenie w obsłudze klienta
wykształcenie minimum średnie
odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
umiejętność pracy w zespole,
znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:

.wynagrodzenie 3 600,00 brutto

zatrudnienie w ramach umowy o pracę
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko –opiekun ekspozycji-osoba sprzątająca -kasjer-j” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia 26.09.2023 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

  Sopot, 10.07.2023

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika technicznego w jednostce Muzeum Sopotu przy ul: Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

– w konkursie otwartym wybrana została kandydatura :

Wiktora Kowalskiego

Uzasadnienie:

Wiktor Kowalski spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzoną rozmową kwalifikacyjną wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedstawionym stanowisku pracy.

Sopot, 18.07.2023

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji- osoba sprzątająca-kasjer

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

.wynagrodzenie 3 600,00 brutto

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko –opiekun ekspozycji-osoba sprzątająca -kasjer-j” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia 04.08.2023 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Muzeum Sopotu poszukuje pracownika obsługi technicznej w pełnym wymiarze etatu.

Termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2023, forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą techniczną wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń organizowanych w Muzeum Sopotu (min. montaż i demontaż wystaw, obsługa techniczna wernisaży i innych wydarzeń).
 1. Wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw w Muzeum.
 1. Nadzór na ogrodem, w tym pielęgnowanie i koszenie trawników, przycinanie krzewów i inne doraźne prace w tym zakresie.
 1. Wykonywanie innych prac związanych z administrowaniem obiektu, zgodnie z poleceniami przełożonego

Od kandydatów oczekujemy:

* wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego;

* umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń technicznych;

* rzetelności odpowiedzialności, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy  (praca głównie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00) od 1 lipca 2023 roku (lub zgodnie z dostępnością kandydata).

Wynagrodzenie zasadnicze 3 600,00zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);

* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;

* oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

* oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

* oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych;

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu, 81-724 Sopot, ul: Poniatowskiego 8 do dnia  26.06.2023.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie opchrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie ( dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Sopot, 17.04.2023

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę /zlecenie
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko –opiekun ekspozycji-osoba sprzątająca -kasjer-j” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

 1. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia 27.04.2023 r.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Sopot, 19.12.2022

Muzeum Sopotu OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Pracownik ds. księgowości/obsługa kasy/obsługa sekretariatu

 

Liczba osób i wymiar etatu:         1 osoba, 1 etatu

Planowane zatrudnienie od:        01 lutego 2023 roku

Forma zatrudnienia:                       umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie z zakresu finansów.
 2. Preferowane minimum 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości.
 3. Znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word.
 4. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Systematyczność , rzetelność i samodzielność w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. comiesięczne rozliczanie sprzedaży biletów,
 2. tworzenie zestawień rocznych sprzedaży, a także zestawień okresowych w terminach wskazanych przez przełożonego,
 3. dokonywanie bieżących rozliczeń z kontrahentami na podstawie stosownych przelewów i wpłat gotówkowych, z zachowaniem ustalonych terminów,
 4. wystawianie dokumentów przychodów i rozchodów kasowych,
 5. prowadzenie raportów kasowych,
 6. dokonywanie rozliczeń zaliczek gotówkowych, miesięcznych rozliczeń biletów wstępu oraz rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. rozliczanie kasjerów sprzedających bilety wstępu do Muzeum i wydawnictwa oraz kontrola poprawności stosowania określonych procedur i uregulowań obowiązujących osoby prowadzące sprzedaż w sklepiku muzealnym, w tym okresowa kontrola zgodności sald w kasach sklepiku muzealnego,
 8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w postaci umów zleceń i o dzieło z osobami współpracującymi,
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 11. prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi,
 12. obsługa urządzeń biurowych,
 13. zbieranie danych i sporządzanie corocznych oraz kwartalnych sprawozdań do GUS,
 14. rezerwacja noclegów dla gości Muzeum,
 15. koordynacja zamówień internetowych,
 16. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 17. wystawianie faktur,
 18. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, życiorys (CV),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 3. Kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik ds. księgowości/obsługa kasy/ obsługa sekretariatu” należy składać listownie, mailowo na adres sekretariat@muzeumsopotu.pl lub osobiście w Muzeum Sopotu w Sopocie, ul. Poniatowskiego 8, w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do 13.01.2023 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji, można będzie odebrać w siedzibie Muzeum.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.221kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun ekspozycji- kasjer -osoba sprzątająca  w jednostce Muzeum Sopotu przy ul : Poniatowskiego 8 , 81-724 Sopot –  w konkursie otwartym wybrana została kandydatura :

Natalia Śliwińska

Uzasadnienie:

Natalia Śliwińska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzoną rozmową kwalifikacyjną wykazała ,że posiada  wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedstawionym stanowisku pracy.

Sopot, 24.01.2022

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji – kasjer – osoba sprzątająca.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV prosimy nadsyłać do 15.02.2022

 • na adres mailowy: sekretariat@muzeumsopotu.pl
 • listem na adres: Muzeum Sopotu, 81-724 Sopot, ul. ks. J. Poniatowskiego 8
 • dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum Sopotu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – opiekun ekspozycji – kasjer – osoba sprzątająca

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

————————-

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

—————————————–

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Sopot, 01.10.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika technicznego w jednostce Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8,  81-724 Sopot –  w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

Adam Musiał

Uzasadnienie:

Adam Musiał spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedstawionym stanowisku pracy.

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – CAŁY ETAT

Termin rozpoczęcia pracy – październik 2021

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności :

 1. Zadania główne:
 • kontrola i utrzymanie stanu technicznego budynku i urządzeń towarzyszących,
 • kontrola i utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń technicznych w muzeum,
 • kontrola i utrzymanie wszystkich instalacji elektrycznych i infrastrukturalnych w muzeum ,
 • wsparcie techniczne, drobne naprawy, przemeblowania, konserwacje wg harmonogramu,
 • współpraca z działem gromadzenia i udostępniania muzealiów w zakresie transportu i pakowania muzealiów
 • utrzymanie czystości na terenie ogrodu Muzeum ,
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 1. Zadania okresowe:
 • prace ogrodnicze,
 • czynne uczestnictwo w inwentaryzacjach,
 • odśnieżanie.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • praca w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia  10.09.2021

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.221kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko w Muzeum Sopotu :

Pracownik techniczny 7/8 etatu lub 3/4 etatu w Muzeum Sopotu ul: Poniatowskiego 8

Komisja stwierdziła nierozstrzygnięcie naboru  na stanowisko pracownika technicznego

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru :

Oferta nie została przyjęta przez kandydata.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV prosimy nadsyłać do  20 września 2019 na adres mailowy:
dagmara.sypniewska@muzeumsopotu.pl

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ – 7/8 ETATU lub 3/4 ETATU

Termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2021

Do obowiązków pracownika obsługi technicznej należy w szczególności :

 1. Zadania główne:
 • kontrola i utrzymanie stanu technicznego budynku i urządzeń towarzyszących,
 • kontrola i utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń technicznych w muzeum,
 • kontrola i utrzymanie wszystkich instalacji elektrycznych i infrastrukturalnych w muzeum ,
 • wsparcie techniczne, drobne naprawy, przemeblowania, konserwacje wg harmonogramu,
 • współpraca z działem gromadzenia i udostępniania muzealiów w zakresie transportu i pakowania muzealiów
 • utrzymanie czystości na terenie ogrodu Muzeum ,
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 1. Zadania okresowe:
 • prace ogrodnicze,
 • czynne uczestnictwo w inwentaryzacjach,
 • odśnieżanie.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń technicznych,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • praca w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – pracownik obsługi technicznej” w siedzibie Muzeum Sopotu lub przesłać listem na adres:

Muzeum Sopotu,

81-724 Sopot,

ul. ks. J. Poniatowskiego 8

do dnia  20.06.2021

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sopotu i Muzeum Sopotu.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie informuje, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie (dalej jako Muzeum), ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, e-mail: sekretariat@muzeumsopotu.pl, telefon: (58) 551-22-66

Muzeum wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Muzeum z dopiskiem „ Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem : sekretariat@muzeumsopotu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. Z art.221 kodeksu pracy.

Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane ( przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pni/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/ Pana imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania ( adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art.2211 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Muzeum lub inne osoby działające z upoważnienia Muzeum, do których zadań należy rekrutacja pracowników.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/ Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych. Operacje na Pani/ Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Muzeum nie podejmuje w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowe.

DYREKTOR MUZEUM SOPOTU

Karolina Babicz- Kaczmarek

Dyrektor Muzeum Sopotu ogłasza nabór na stanowisko: opiekun ekspozycji.

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
 • obsługa kasy fiskalnej
 • udzielanie informacji zwiedzającym
 • obsługa sklepiku muzealnego – sprzedaż biletów i wydawnictw
 • drobne prace gospodarcze

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

CV prosimy nadsyłać do  20 września 2019 na adres mailowy:
dagmara.sypniewska@muzeumsopotu.pl

CV powinno zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Muzeum zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.