Szanowni Państwo,  

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zamówień realizowanych w trybie ustawowym, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, będzie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oznacza to, że cały proces udzielenia zamówienia prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Sopot, dnia 10.03.2022 roku

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Szczegółowe warunki

Sopot, dnia 25.01.2022 r.

Informacja o wyniku postępowania – wykonanie kopii dwóch rzeźb.

WYNIK

Sopot, dnia 25.01.2022 r.

Informacja o wyniku postępowania – konserwacji zachowawczej trzech rzeźb.

WYNIK

Sopot, dnia 05.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kopii dwóch rzeźb.

Szczegółowe warunki

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania2

Zdjęcia do pobrania

Sopot, dnia 05.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie konserwacji zachowawczej trzech rzeźb.

Szczegółowe warunki

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania2

Zdjęcia do pobrania

Sopot, dnia 10.06.2021 roku

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Szczegółowe warunki

Sopot, dnia 27.10.2020 roku

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Szczegółowe warunki przetargu

Sopot, dnia 23.09.2020 roku

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie

Sopot, dnia 02.07.2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – informacja o udzieleniu zamówienia

W załączniku dostępny jest dokument z informacją o udzieleniu zamówienia w sprawie zamówienia na świadczenie usług ochrony z dn. 20.05.2020 roku.

Załącznik – informacja

Sopot, dnia 02 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – otwarcie kopert

W załączniku dostępny jest dokument z dzisiejszego otwarcia kopert złożonych w sprawie zamówienia na świadczenie usług ochrony z dn. 20.05.2020 roku.

Załącznik – otwarcie kopert

Sopot, dnia 20 maja 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie na świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum Sopotu na okres od dnia 01.07.2020 do 31 maja 2021.

Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 02 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 02 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 – wyjaśnienie

Załącznik 4 – wyjaśnienie

Sopot, dnia 14 luty 2020 roku

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum Sopotu na okres od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 23 lutego 2021 roku.

Sopot, dnia 28 stycznia 2020 roku

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum w Sopocie

W związku z realizacją zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, zapraszam Państwa do złożenia oferty świadczenia usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum w Sopocie.

Poniżej przedstawiono wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Poniatowskiego 8, wpisane do Rejestru komunalnych instytucji kultury pod numerem 4/2001, NIP 585 – 13 – 72 371, REGON 192495001 strona internetowa: www.muzeumsopotu.pl, Tel: (58) 551 22 66, (58) 551 50 31, Fax: (58) 551 71 98

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  świadczenie usługi ochrony fizycznej ogrodzonych obiektów i mienia wchodzących w skład Muzeum w Sopocie, w tym znajdującej się w obrębie budynków Muzeum restauracji, w następujący sposób:

 1. a) przez pracowników ochrony fizycznej stałej od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 8:00
 2. b) przez pracowników ochrony fizycznej stałej w soboty, niedziele oraz dni świąteczne całodobowo w godz. od 00:00 do 24:00
 3. c) przez pracowników ochrony fizycznej dodatkowej – w przypadku organizacji imprez z udziałem dużej liczby publiczności
 4. d) w formie ochrony fizycznej doraźnej na wezwanie, świadczonej przez załogę interwencyjną.

Usługa ochrony fizycznej w budynku restauracji świadczona jest poza godzinami jej otwarcia. W godzinach otwarcia restauracji ochrona nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie mienia ruchomego znajdującego się w restauracji.

Godziny zamknięcia budynków wchodzących w skład obiektów Muzeum oraz ogrodzenia podlegają odrębnym grafikom.

2) pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są do:

– świadczenia usługi ochrony w umundurowaniu

– wyposażenia w środki łączności bezprzewodowej

– prowadzenia księgi dyżurów

– obowiązkowych obchodów całego terenu i wszystkich obiektów Muzeum

– bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie oraz w obiektach Muzeum.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 23 lutego 2021 roku

 1. Opis kryteriów przy wyborze oferty:
 2. cena – 50 %
 3. referencje oraz doświadczenie w instytucjach kultury – 50 %
 4. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

2)Każdy oferent może złożyć jedna ofertę.

3) Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do  składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
 2. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 roku do godz. 16:00.
 3. Miejscem złożenia ofert jest siedziba Zamawiającego: Sopot, ul. Poniatowskiego 8

VII. Informacje dodatkowe:

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

2) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane

3) Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji odnośnie zaproponowanej ceny z oferentem, którego oferta zostanie uznana  za najkorzystniejszą

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny

5) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać kierując zapytania pisemna lub telefoniczną na adresy podane na stronie Muzeum.

O wyborze oferty powiadomimy  oferentów  do dnia 14 lutego 2020 roku.

Warunki szczegółowe przetargu

Muzeum Sopotu

 1. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną powiązaną ściśle z charakterem i celami statutowymi Muzeum Sopotu położonego w budynku Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 wraz z dzierżawą gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu.

Informacje i ogólne warunki podmiotowe dotyczące wynajmu lokalu i dzierżawy gruntu:

 1. Adres lokalu: Sopot, ul. Poniatowskiego 8 – działka nr 152 o powierzchni 3871 m2, oznaczona na karcie mapy 32, rejestr gruntów 4354, księga wieczysta GD1S/00001323/1.
 2. Lokal położony w przyziemiu budynku, obecna funkcja – działalność gastronomiczna; powierzchnia do wynajęcia:
 • lokal – 60,41 m2
 • część wspólna (hol i toaleta) – 34,06 m2
 • ogród – 100 m2 (Załącznik nr 1).
 1. Stawki minimalne netto za 1 m2:
 • czynsz najmu dla lokalu – 30 zł
 • czynsz najmu dla części wspólnych – 15,00 zł
 • czynsz dzierżawy dla ogrodu – od 01.05 do 30.09 – 35,00 zł

–  za okres od 01.10 do 30.04 – 3,50 zł

 1. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu i dzierżawy przypada z góry najpóźniej na

10-ty dzień miesiąca, którego opłaty dotyczą.

 1. Opłaty ustalone w drodze przetargu będą podlegać corocznie waloryzacji począwszy od 2020 roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – 3 lata.
 3. Muzeum Sopotu nie zwraca kosztów poniesionych przez najemcę na wyposażenie lokalu lub ogródka przy restauracji, będącego przedmiotem dzierżawy. Jakiekolwiek zmiany lub ulepszenia w lokalu lub dzierżawionej części nieruchomości gruntowej muszą być pisemnie zaakceptowane przez Muzeum Sopotu a koszt ich pokrywa w całości najemca-dzierżawca.
 4. Najemca-dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu zużycia mediów wg. wskazań opomiarowania lokalu oraz części wspólnej.
 5. Najemca-dzierżawca uruchomi lokal gastronomiczny niezwłocznie, a w wypadku jakiejkolwiek adaptacji – nie później niż w okresie 1 miesiąca od podpisania umowy najmu lokalu i dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 6. Muzeum Sopotu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych lub remontowych budynku lub pomieszczeń przylegających do lokalu, będącego przedmiotem najmu oraz prac ogrodowych, bez możliwości najemcy-dzierżawcy zgłoszenia sprzeciwu wobec takich prac.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej:

 1. koncepcję lokalu gastronomicznego;
 2. zakres prac adaptacyjnych lokalu ze wskazaniem sposobu ich wykonania i ich wartości;
 3. rekomendacje w zakresie prowadzonej dotychczas przez składającego ofertę działalności gastronomicznej;
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. potwierdzenie o niezaleganiu z regulowaniem należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych;
 6. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3-krotnego czynszu najmu i dzierżawy za okres (od 1.10 do 30.04) brutto liczonego podług złożonej przez siebie oferty; wadium należy wpłacić do dnia 15 stycznia 2020 roku na konto Muzeum Sopotu nr rachunku 46 1160 2202 0000 0000 4903 5416

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej na podstawie zawartej umowy najmu i dzierżawy. Równowartość wadium, o którym mowa powyżej nie zostanie zwycięzcy przetargu zwrócona pomimo braku zaliczenia jej na poczet kaucji zabezpieczającej, jeżeli oferent nie podpisze umowy najmu i dzierżawy w wyznaczonym przez Muzeum Sopotu terminie, przypadającym nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i ogłoszenia jego wyników. Po podpisaniu umowy najmu i dzierżawy równowartość wpłaconego wadium zostaje zaliczona poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu i dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i ogłoszenia jego wyników.

W terminie 21 dni od dnia zakończenia umowy najmu i dzierżawy zostanie dokonane rozliczenie finansowe. W terminie 7 dni od dokonania rozliczenia finansowego, Muzeum Sopotu zwróci Najemcy-dzierżawcy kwotę zabezpieczenia pomniejszoną o ewentualne nieuregulowane zobowiązania wynikające z umowy najmu i dzierżawy.

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 2. Zobowiązanie o uruchomieniu lokalu gastronomicznego i ogródka letniego do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy najmu i dzierżawy.

Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na lokal gastronomiczny z ogródkiem letnim w Muzeum Sopotu” należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.

Lokal wraz z ogródkiem będące przedmiotem umowy najmu i dzierżawy można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z Muzeum Sopotu pod nr tel. 58 551 22 66

Muzeum Sopotu zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego przetargu bez podawania przyczyny. W takim wypadku wadium wpłacone zostanie zwrócone wpłacającym w terminie 21 dni od dnia odwołania przetargu.

Ocena ofert odbywać się będzie według następujących kryteriów:

 1. Koncepcja charakteru lokalu gastronomicznego – 35%;
 2. Proponowana stawka miesięczna czynszu najmu lokalu – 35%;
 3. Proponowana stawka miesięczna dzierżawy gruntu – 10%;
 4. Rekomendacje z dotychczas prowadzonej działalności gastronomicznej – 20%

Załączniki:

Załącznik nr 1

Sopot, dnia 28 stycznia 2020 roku

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum w Sopocie

W związku z realizacją zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, zapraszam Państwa do złożenia oferty świadczenia usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum w Sopocie.

Poniżej przedstawiono wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Poniatowskiego 8, wpisane do Rejestru komunalnych instytucji kultury pod numerem 4/2001, NIP 585 – 13 – 72 371, REGON 192495001 strona internetowa: www.muzeumsopotu.pl, Tel: (58) 551 22 66, (58) 551 50 31, Fax: (58) 551 71 98

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  świadczenie usługi ochrony fizycznej ogrodzonych obiektów i mienia wchodzących w skład Muzeum w Sopocie, w tym znajdującej się w obrębie budynków Muzeum restauracji, w następujący sposób:

 1. a) przez pracowników ochrony fizycznej stałej od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 8:00
 2. b) przez pracowników ochrony fizycznej stałej w soboty, niedziele oraz dni świąteczne całodobowo w godz. od 00:00 do 24:00
 3. c) przez pracowników ochrony fizycznej dodatkowej – w przypadku organizacji imprez z udziałem dużej liczby publiczności
 4. d) w formie ochrony fizycznej doraźnej na wezwanie, świadczonej przez załogę interwencyjną.

Usługa ochrony fizycznej w budynku restauracji świadczona jest poza godzinami jej otwarcia. W godzinach otwarcia restauracji ochrona nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie mienia ruchomego znajdującego się w restauracji.

Godziny zamknięcia budynków wchodzących w skład obiektów Muzeum oraz ogrodzenia podlegają odrębnym grafikom.

2) pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są do:

– świadczenia usługi ochrony w umundurowaniu

– wyposażenia w środki łączności bezprzewodowej

– prowadzenia księgi dyżurów

– obowiązkowych obchodów całego terenu i wszystkich obiektów Muzeum

– bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie oraz w obiektach Muzeum.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 23 lutego 2021 roku

 1. Opis kryteriów przy wyborze oferty:
 2. cena – 50 %
 3. referencje oraz doświadczenie w instytucjach kultury – 50 %
 4. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

2)Każdy oferent może złożyć jedna ofertę.

3) Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do  składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
 2. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2020 roku do godz. 16:00.
 3. Miejscem złożenia ofert jest siedziba Zamawiającego: Sopot, ul. Poniatowskiego 8

VII. Informacje dodatkowe:

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

2) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane

3) Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji odnośnie zaproponowanej ceny z oferentem, którego oferta zostanie uznana  za najkorzystniejszą

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny

5) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać kierując zapytania pisemna lub telefoniczną na adresy podane na stronie Muzeum.

O wyborze oferty powiadomimy  oferentów  do dnia 14 lutego 2020 roku.

Warunki szczegółowe przetargu

Muzeum Sopotu

 1. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną powiązaną ściśle z charakterem i celami statutowymi Muzeum Sopotu położonego w budynku Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 wraz z dzierżawą gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Sopotu.

Informacje i ogólne warunki podmiotowe dotyczące wynajmu lokalu i dzierżawy gruntu:

 1. Adres lokalu: Sopot, ul. Poniatowskiego 8 – działka nr 152 o powierzchni 3871 m2, oznaczona na karcie mapy 32, rejestr gruntów 4354, księga wieczysta GD1S/00001323/1.
 2. Lokal położony w przyziemiu budynku, obecna funkcja – działalność gastronomiczna; powierzchnia do wynajęcia:
 • lokal – 60,41 m2
 • część wspólna (hol i toaleta) – 34,06 m2
 • ogród – 100 m2 (Załącznik nr 1).
 1. Stawki minimalne netto za 1 m2:
 • czynsz najmu dla lokalu – 30 zł
 • czynsz najmu dla części wspólnych – 15,00 zł
 • czynsz dzierżawy dla ogrodu – od 01.05 do 30.09 – 35,00 zł

–  za okres od 01.10 do 30.04 – 3,50 zł

 1. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu i dzierżawy przypada z góry najpóźniej na

10-ty dzień miesiąca, którego opłaty dotyczą.

 1. Opłaty ustalone w drodze przetargu będą podlegać corocznie waloryzacji począwszy od 2020 roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – 3 lata.
 3. Muzeum Sopotu nie zwraca kosztów poniesionych przez najemcę na wyposażenie lokalu lub ogródka przy restauracji, będącego przedmiotem dzierżawy. Jakiekolwiek zmiany lub ulepszenia w lokalu lub dzierżawionej części nieruchomości gruntowej muszą być pisemnie zaakceptowane przez Muzeum Sopotu a koszt ich pokrywa w całości najemca-dzierżawca.
 4. Najemca-dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu zużycia mediów wg. wskazań opomiarowania lokalu oraz części wspólnej.
 5. Najemca-dzierżawca uruchomi lokal gastronomiczny niezwłocznie, a w wypadku jakiejkolwiek adaptacji – nie później niż w okresie 1 miesiąca od podpisania umowy najmu lokalu i dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 6. Muzeum Sopotu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych lub remontowych budynku lub pomieszczeń przylegających do lokalu, będącego przedmiotem najmu oraz prac ogrodowych, bez możliwości najemcy-dzierżawcy zgłoszenia sprzeciwu wobec takich prac.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej:

 1. koncepcję lokalu gastronomicznego;
 2. zakres prac adaptacyjnych lokalu ze wskazaniem sposobu ich wykonania i ich wartości;
 3. rekomendacje w zakresie prowadzonej dotychczas przez składającego ofertę działalności gastronomicznej;
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. potwierdzenie o niezaleganiu z regulowaniem należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych;
 6. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3-krotnego czynszu najmu i dzierżawy za okres (od 1.10 do 30.04) brutto liczonego podług złożonej przez siebie oferty; wadium należy wpłacić do dnia 15 stycznia 2020 roku na konto Muzeum Sopotu nr rachunku 46 1160 2202 0000 0000 4903 5416

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej na podstawie zawartej umowy najmu i dzierżawy. Równowartość wadium, o którym mowa powyżej nie zostanie zwycięzcy przetargu zwrócona pomimo braku zaliczenia jej na poczet kaucji zabezpieczającej, jeżeli oferent nie podpisze umowy najmu i dzierżawy w wyznaczonym przez Muzeum Sopotu terminie, przypadającym nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i ogłoszenia jego wyników. Po podpisaniu umowy najmu i dzierżawy równowartość wpłaconego wadium zostaje zaliczona poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu i dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i ogłoszenia jego wyników.

W terminie 21 dni od dnia zakończenia umowy najmu i dzierżawy zostanie dokonane rozliczenie finansowe. W terminie 7 dni od dokonania rozliczenia finansowego, Muzeum Sopotu zwróci Najemcy-dzierżawcy kwotę zabezpieczenia pomniejszoną o ewentualne nieuregulowane zobowiązania wynikające z umowy najmu i dzierżawy.

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 2. Zobowiązanie o uruchomieniu lokalu gastronomicznego i ogródka letniego do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy najmu i dzierżawy.

Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na lokal gastronomiczny z ogródkiem letnim w Muzeum Sopotu” należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8 w Sopocie.

Lokal wraz z ogródkiem będące przedmiotem umowy najmu i dzierżawy można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z Muzeum Sopotu pod nr tel. 58 551 22 66

Muzeum Sopotu zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego przetargu bez podawania przyczyny. W takim wypadku wadium wpłacone zostanie zwrócone wpłacającym w terminie 21 dni od dnia odwołania przetargu.

Ocena ofert odbywać się będzie według następujących kryteriów:

 1. Koncepcja charakteru lokalu gastronomicznego – 35%;
 2. Proponowana stawka miesięczna czynszu najmu lokalu – 35%;
 3. Proponowana stawka miesięczna dzierżawy gruntu – 10%;
 4. Rekomendacje z dotychczas prowadzonej działalności gastronomicznej – 20%

Załączniki:

Załącznik nr 1