REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM SOPOTU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Muzeum Sopotu zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24
z późniejszymi zmianami;
3) uchwały Nr XVII/273/2000 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie utworzenia Muzeum Sopotu i nadania statutu;
4) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVI/354/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 marca 2013 w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

Regulamin Organizacyjny określa organizację pracy oraz strukturę i zakresy działania jednostek organizacyjnych w Muzeum.

§ 3.

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie zysku, której
celem działania jest trwała ochrona dóbr kultury, naukowe opracowywanie zbiorów, ich
udostępnianie i upowszechnianie.
2. Cele, zadania i funkcje Muzeum określa Statut.
§ 4.
1. W Muzeum funkcjonują działy i stanowiska jednoosobowe.
2. Pracownicy odpowiadają za organizację i kontrolę pracy działów i stanowisk.

Rozdział II

ORGANIZACJA PRACY

§ 5.
1. Pracą Muzeum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta
Sopotu w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Muzeum jako całej jednostki organizacyjnej.
3. Dyrektor zarządza instytucją w imieniu organizatora, jest pracodawcą i przełożonym
pracowników Muzeum. Dyrektor zatrudnia, powołuje, awansuje i zwalnia
pracowników, ustala kierunki pracy instytucji.
4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy księgowego oraz pracowników, którzy są
odpowiedzialni za prawidłową organizację i wykonanie pracy w kierowanych przez siebie
działach i na stanowiskach .

Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 6.
1. Pracownicy Muzeum otrzymują polecenia służbowe od bezpośredniego zwierzchnika lub
dyrektora.
2. Dyrektor udziela wszelkich upoważnień do działania, reprezentowania i składania
oświadczeń w imieniu Muzeum.
3. Wszelkie oświadczenia Muzeum w zakresie jego uprawnień i zobowiązań finansowych
wymagają podpisu Dyrektora lub osób przez niego upoważnionych.
4. Obieg dokumentów reguluje Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem
Dyrektora Muzeum.
5. W skład Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Działy:
1) Merytoryczno-edukacyjny,
2) Finansowy,
3) Administracyjno-techniczny
oraz samodzielne stanowisko Głównego Inwentaryzatora

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 7.
1. Dyrektor:
1) zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Muzeum,
2) jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum, w szczególności za
przygotowanie planów pracy i sprawozdań,
3) prowadzi politykę kadrową, płacową oraz ustala podział funduszu nagród,
4) podlegają mu bezpośrednio wszystkie działy

§ 8.
Do podstawowych zadań Działu Merytoryczno-Edukacyjnego należy:
1) gromadzenie i ewidencjonowanie zabytków z dziedziny historii miasta Sopotu,
2) poszukiwanie w antykwariatach, w środowisku kolekcjonerów, na aukcjach
przedmiotów mogących wzbogacić zbiory muzeum,
3) prowadzenie badań naukowych nad wybranymi zagadnieniami historycznymi miasta
Sopot,
4) inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie pozyskiwanych muzealiów,
5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów,
6) przechowywanie obiektów muzealnych oraz nadzór nad ich stanem zachowania,
7) zlecanie konserwacji obiektów muzealnych specjalistycznym firmom,
8) gromadzenie dokumentacji dotyczącej wydarzeń historycznych
9) organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży,
10) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
11) przygotowywanie publikacji,
12) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej z zakresu historii
(organizowanie lekcji, wykładów, spotkań itp.)
13) gromadzenie dokumentów mających wartość archiwalną,
14) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi pokrewną działalność,
15) oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach,
15) prowadzenie archiwum zakładowego.
16) organizowanie lekcji muzealnych, sesji naukowych, sympozjów, wykładów, itp.,
17) poszukiwanie nowych form pracy oświatowej w celu zaktywizowania publiczności
muzealnej,
18) prowadzenie dokumentacji działalności Muzeum,
19) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji fotograficznej: imprez, wydarzeń
20) prowadzenie ewidencji wydawnictw muzealnych, pamiątek regionalnych itp. oraz ich
kolportaż,

§ 9.
Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:
1) obsługa kancelaryjna muzeum,
2) prowadzenie spraw kadrowych,
3) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie jej
ewidencji,
4) obsługa ruchu zwiedzających (szatnia, kasa biletowa, ewidencja zwiedzających),
5) sprzedaż wydawnictw, pamiątek regionalnych itp.
6) zapewnienie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i wyposażenia Muzeum,
7) prowadzenie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz oszczędnej gospodarki
majątkiem muzeum i nadzór nad nim,
8) zabezpieczenie majątku Muzeum przed kradzieżą i dewastacją,
9) zaopatrywanie Muzeum w sprzęt i materiały,
10) utrzymywanie czystości i porządku, stała troska o właściwy wystrój i estetykę obiektu,
11) sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą personelu obsługi,
12) nadzór nad montażem i demontażem ekspozycji,
13) organizacja transportów eksponatów,
14) kontrola magazynów i sal wystawowych.

§ 10.
Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:
1) planowanie i realizacja budżetu Muzeum,
2) prowadzenie na bieżąco Ksiąg rachunkowych,
3) prowadzenie Kasy muzealnej
4) gromadzenie dokumentacji obrotów kasowych i bankowych,
5) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac,
6) odprowadzanie składek ZUS, sporządzanie dokumentacji ZUS,
7) rozliczenia podatków VAT, PIT i innych
8) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i innych.
§ 11.
Główny Inwentaryzator Muzeum podejmuje wszelkie działania związane z wypożyczaniem, udostępnianiem i przyjmowaniem muzealiów oraz odpowiada za ich ewidencję.
§ 12.
Pracownicy realizują przydzielone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:
1) znajomość przepisów prawnych z zakresu muzealnictwa, zarządzeń i wytycznych
dyrektora Muzeum oraz jednostek nadrzędnych na powierzonych stanowiskach pracy,
2) powierzony im majątek instytucji,
3) właściwe wykonanie pracy i jej efekty oraz przestrzegania dyscypliny pracy.

Rozdział V

REALIZACJA BUDŻETU

§ 13

1. Za realizację budżetu odpowiedzialny jest dyrektor i księgowy Muzeum.
2. Budżet Muzeum realizowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz
wytyczne organizatora Muzeum

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.
1. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym do
jego ustanowienia.
2. Regulamin wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta Sopotu


DANE OSOBOWE – KLAUZULA RODO